Επιμένων Ελληνικά - Πιστοποίηση Ελληνικών Επιχειρήσεων

07/09/2015

Ο Μη Κερδοσκοπικός Φορέας "Επιμένων Ελληνικά" βεβαιώνει ότι η επιχείρηση “ARTE” Ενεργειακά Τζάκια – Είδη Θέρμανσης, είναι συνεργαζόμενη επιχείρηση στο πρόγραμμα Προώθησης Αγοράς Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών.
Επιστροφή